Privacyreglement

Op ons kunt u vertrouwen!

Via dit privacyreglement informeren wij u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. The City Language Centre (CLC) is een initiatief van stichting Cosmicus en maakt onderdeel van haar diensten. Stichting Cosmicus is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat.

Welke gegevens worden verwerkt?

The CLC/Stichting Cosmicus verwerkt de persoonsgegevens die we van u en van derden ontvangen. U kunt denken aan de gegeven informatie bij aanmelding voorstudiebegeleiding, bijlessen, privélessen of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: naam cursist/leerling, BSN-nummer, IBAN-nummer, naamouders/verzorger, adres, telefoonnummer, schoolgegevens, gegevens met betrekking tot hulp van eerdere instellingen, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de begeleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt.

Deze persoonsgegevens worden maximaal zeven jaar beveiligd bewaard. Daarnaast verzamelt en verwerkt The CLC persoonsgegevens in het kader van de dagelijkse routine van de cursisten, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de begeleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Deze evaluatiegegevens worden maximaal drie jaar beveiligd bewaard.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

The CLC gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • De registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de begeleiding
  • Het verzorgen van de begeleiding
  • Om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
  • Om onze rapportages en andere informatie aan u te zenden
  • Om de door u gevraagde informatie te verstrekken
  • Om te voldoen aan de op The CLC rustende wet- en regelgeving, The CLC zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan The CLC of indien The CLC daartoe wettelijk verplicht is.

Wie verwerken uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het bestuur en/of geautoriseerde medewerkers van The CLC. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in ons online volgsysteem. The CLC hanteert strenge beveiligingsnormen, waardoor medewerkers slechts toegang krijgen tot persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.

Toegang tot alle persoonsgegevens is gelimiteerd tot het bestuur, de administratie en de hoofdcoördinator van The CLC. Onze deelcoördinatoren kunnen slechts de persoonsgegevens inzien en verwerken van de cursisten/leerlingen in hun eigen groepen.

De docenten, projectleiders en begeleiders van The CLC kunnen enkel de naam-, adres- en schoolgegevens inzien van de cursisten, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) die aan hen zijn gekoppeld om coaching, bijles of begeleiding te bieden.

Cookies

Onze website waar we de taalopleidingen aanbieden en aanmeldingen krijgen (www.cityu.nl), maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. The CLC bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. The CLC mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt schriftelijk een verzoek tot The CLC indienen door een e-mail te sturen naar nt2@cityu.nl, onder vermelding van uw naam. The CLC zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal The CLC de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Daarnaast is het ook mogelijk om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik.

Wijzigingen

The CLC/Stichting Cosmicus kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig op onze website te lezen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 03-12-2021.

Bekendmaking privacyreglement

Het privacyreglement wordt:

  • met iedere cursist besproken tijdens de contractbespreking.
  • met iedere medewerker besproken bij aangaan arbeidsovereenkomst.
  • zichtbaar gemaakt op onze website www.cosmicus.nl en op onze taalschool www.cityu.nl